Мени

Работно време и контрола на пристап

Листи на настани Детален извештај на присуство Месечен извештај на присуство Детален извештај на настани

Софтверот има флексибилна и растлива инфраструктура и е изграден на робусната и сигурна платформа. Благодарение на широките можности тој може да се користи за дефинирање на правила за контрола на пристап, дефинирање на распореди за работно време и поврзување на системите со системот за видео надзор.

Со софтверот може да се врши:

· Автоматско сликање на работникот при негово откуцување на уредот;
· Задавање и менување на основните податоци за вработените;
· Автоматско превземање на податоците од уредите на локален компјутер – сервер;
· Обработка и пресметка  на податоците;
· Издавање и печатење на различни поединечни,селективни и збирни извештаи;
· Можност за следење на вработените за нивно присуство по организациони едници.

 

Активно следење на уредот за работно време Контрола на пристап Контрола на вработени Листа на вработени
Работни единици Работен календар Работни смени Евиденција на настани
Листи на настани Детален извештај на присуство Месечен извештај на присуство Детален извештај на настани