Мени

Термогал

График на температура и влага

Термогал е софтвер за отчитување и анализа на податоците од системот за мерење на тепература и влага. Наменет е за систем за мерење на температура каде сензорите се мобилни. Софтверот е од наша изработка па можни се промени по потреба на корисникот. Со софтверот корисникот може да:

· Зададе мисија на мерниот сензор (почеток на мерење, интервал на мерење итн.)
· Отчита податоци од сензорот и истите да ги запише во база  
· Исцрта дијаграми од мерењата
· Испечати извештаи од мерењата

Софтверот може да работи со неограничен број на сензори. Упатство за користење.

Основен прозор График на температури График на влага График на температура и влага
Хистограм на температури Извештај за температури Извештај за температури Извештај за температура и влага
Активно следење на температура Задавање на мисија Задавање на мисија Синхронизација на саат